Продължете към съдържанието

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нас!

I. Основни положения:

Защитата на данните е с особено висок приоритет за Biodroga Bulgaria. Използването на
интернет страниците на Biodroga Bulgaria и в частност уебсайта biodroga-bg.com е възможно без указания за лични данни, въпреки че ако даден субект на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашите уебсайтове, може да бъде необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо, но няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на данните. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните („GDPR“).

Администратор на личните данни на потребителите на нашия уебсайт е:
Biodroga Bulgaria

Адрес: София, жк. Дружба, ул. Канала,
Телефон: +359876743339
E-mail: beautyimport.bg@gmail.com

В настоящата декларация за поверителност искаме да Ви предоставим информация за себе си, за естеството, обхвата и целите на събирането и използването на данни, като Ви
информираме за обработката на Вашите лични данни.

II. Лични данни на потребителите, които биват събирани и обработвани от администратора
на уебсайта:

Чрез уебсайта biodroga-bg.com ние събираме и обработваме персонализирани лични данни: име и фамилия, електронна поща, телефон;
Чрез уебсайта biodroga-bg.com ние събираме анонимни лични данни за статистики за
посещенията и потребителско поведение;
Уеб сайтът също така събира и съхранява информация посредством „бисквитки“ (cookies) и други сходни технологии съгласно политиката за бисквитките.

III. Цели на събиране и обработване на данните на потребителите:

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.
Повишаване защитата на данните и сигурността на данните и да осигури оптимално ниво на защита. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.
Подобряване на услугата, която предоставяме, посредством получаването анонимна
информация за потребителското поведение. За да постигнем тази цел, когато влизате в
нашия сайт, ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето
съгласие да запазваме „бисквитки“ на Вашето устройство.

IV. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да
защитим правата си и търговската си дейност. Това може да включва:
Мерки за защита на уебсайта и потребителите на biodroga-bg.com срещу кибератаки;
Мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на
информация на компетентни публични органи;
Мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със
защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички
предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни
права и свободи.

V. Продължителност на периода на съхранение на потребителските лични данни

Продължителността на съхраняването на лични данни се определя от съответния период на задържане. След изтичането на този срок съответните данни ще бъдат заличени, при условие че вече не са необходими за изпълнението или откриването на договора и / или вече няма законни интереси от наша страна за по-нататъшното съхранение.

VI. Права на потребителя

Потребителите имат следните права, свързани с обработката на личните му данни,
предоставени на biodroga-bg.com:
– да изисква потвърждение, относно обработване на личните му данни;
– да предоставим информация относно лични данни, като например данните, които ние
имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги
предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба,
къде сме придобили данни и др.
– коригиране – потребителят може да поиска от нас да поправим или допълним негови
неточни или непълни лични данни;
– изтриване на данни – потребителят може да изисква изтриване на неговите лични данни
единствено в следните случаи: те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или потребителят е отделил неговото съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или упражнява законно право на възражение; или те са били незаконно обработвани; или е налице правно задължение в тази връзка.
Ние нямаме задължението да уважим искането на потребителя за изтриване на личните му данни, ако обработването им се изисква: за да се изпълни законово задължение; или
за да се установи, упражни или защити правна претенция;
За да упражни правата си, потребителят може да се свърже с biodroga-bg.com като използва данните за контакт, посочени по-горе. Отговор на всички валидни искания, предявени към biodroga-bg.com ще бъде даван в рамките на 30 дни освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца.
Преносимост на данните – потребителят може да изисква неговите лични данни да бъдат
предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и
може да поиска те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но само ако
обработването се основава на съгласие или на сключването на договор с потребителя;
Право на възражение – потребителят може да възрази срещу обработването на личните му данни;
Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на неговите данни за
целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате
каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.
Жалби – потребителят има правото да подава жалба пред местния надзорен орган относно обработването на неговите лични данни. В България този надзорен орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените най-горе данни за контакт.

VII. Данни на потребителя, събирани при посещение на нашия сайт:

Когато посещавате нашия уеб сайт единствено с цел информация, ние събираме
информация единствено от вашия браузър. Когато посещавате нашия уеб сайт, ние събираме следната информация, необходима за да можем технически да Ви показваме нашия уеб сайт: дата и време на посещение; количество данни, изпратено в байтове; източник на посещението; използван браузър; операционна система;